Projekts Nr. 4.2.1.2/17/I/056
“Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ventspils ielā 53, Rīgā”

    

  

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros 2018. gada 27. septembrī starp Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.1.2/17/I/056.

Projekta numurs un nosaukums: Nr. 4.2.1.2/17/I/056 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ventspils ielā 53, Rīgā”.

Projekta īstenotājs: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams”.

Projekta mērķis: veikt VSIA “Šampētera nams” īpašumā esošās ēkas Ventspils ielā 53, Rīgā (ar kadastra apzīmējumu 01000750873009) energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un nepieciešamos atjaunošanas pasākumus.

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 27. septembris – 2019. gada 26. decembris.

Projekta izmaksas: projekta kopējās izmaksas ir 816 907,77 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 790 419,17 EUR, tajā skaitā 85 % ir ERAF finansējums – 671 856,29 EUR un 15 % ir valsts budžeta finansējums – 118 562,88 EUR.

Galvenās projekta darbības: energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi: (1. ēkas ārsienu siltināšana un fasādes remonts un izlīdzināšana; 2. ēkas cokola siltināšana; 3. jumta daļas siltināšana, jumta seguma nomaiņa, jumta konstrukcijas labošana un lietus ūdens noteku sistēmas sakārtošana un atjaunošana; 4. logu nomaiņa; 5. durvju nomaiņa), būvprojekta izstrāde, projekta vadība, autoruzraudzība, būvuzraudzība un publicitātes pasākumi.

Projekta sasniedzamie rādītāji: plānotais enerģijas ietaupījums apkurei ir 313 142 kWh gadā jeb 80,73 kWh/m2 gadā; primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ir 406,94 MWh gadā; aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums ir 82,66 CO2 ekvivalenta tonnas gadā. Projekta rezultāts ir paaugstināta ēkas Ventspils ielā 53, Rīgā energoefektivitāte un veikti tās atjaunošanas darbi.

Projekta īstenošanas progress: Balstoties uz apstiprinātajiem projekta līguma grozījumiem, ir mainījušās projekta kopējās izmaksas un to sadalījums pa darbībām.
2019. gadā sākumā tiks noslēgts līgums ar būvdarbu veicēju un uzsākti būvdarbi. Projektu plānots pabeigt līdz 2019. gada beigām.

Informācija aktualizēta: 04.02.2019.


3+6= 

Rekvizīti

LR Labklājības ministrijas
Valsts SIA “Šampētera nams”
Reģ. Nr. 50003000771
A/S Swedbank, HABALV22,
Konts: LV36HABA0001401055645


Kontakti

Citadeles iela 7
Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
Fakss: 66154051
E-pasts: info@sampeteranams.lv