Šobrīd VSIA „Šampētera nams” uz pārvaldīšanas līguma pamata pārvalda un apsaimnieko visus Labklājības ministrijas valdījumā esošos valsts nekustamos īpašumus visā Latvijā un vienu kapitālsabiedrības pamatkapitālā esošo nekustamo īpašumu.

Kapitālsabiedrības īpašumā ir 3 nekustamie īpašumi, t.sk. divi zemes īpašumi un viens būvju īpašums, savukārt Labklājības ministrijas valdījumā ir 65 valsts nekustamie īpašumi, t.sk. 9 zemes īpašumi, 13 būvju īpašumi, 41 zemes un būvju īpašums, kā arī 2 telpu grupu īpašumi. Kopā Kapitālsabiedrība pārvalda un apsaimnieko 68 nekustamos īpašumus.

Lielākā daļa no Kapitālsabiedrības pārvaldāmajiem un apsaimniekojamajiem īpašumiem atrodas Rīgā – 25 NI jeb 37 % no kopējā īpašumu skaits, Pierīgā (Jūrmala, Sigulda, Baldone) – 13 NI jeb 19 %, Latgalē – 9 NI jeb 13 %, Kurzemē – 8 NI jeb 12 %, Vidzemē 7 NI jeb 10 % un Zemgalē 6 NI jeb 9 %.

Lielākais īpatsvars Kapitālsabiedrības pārvaldāmo un apsaimniekojamo nekustamo īpašumu sastāvā pēc skaita ir ēkām – 346 ēkas jeb 80,84 %, bet pēc kopējās platības zemes vienībām – 2 346 555 m2 (~234,66 ha).

Kopējais Kapitālsabiedrības pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošo zemes vienību skaits ir 80 zemes vienības ar kopējo platību 2 346 555 m2 (~234,66 ha).

Pēc funkcionalitātes lielākā zemes vienību daļa skaita un platības ziņā ir saistīta ar ēkām, kas paredzētas ilgstošas sociālās aprūpes funkcijai.

Kopējais Kapitālsabiedrības pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošo ēku skaits ir 348 ēkas ar kopējo platību 201684,4 m2. Lielākais īpatsvars skaita ziņā ir palīgēkām – 262 ēkas no kopējo ēku skaita, savukārt platības ziņā lielākais īpatsvars ir ēkām, kas kalpo ilgstošas sociālās aprūpes funkcijas nodrošināšanai (aprēķinā iekļautas ēkas, kurās pastāvīgi uzturas ilgstošas sociālās aprūpes klienti) – 106 672,30 m2.

No 68 Kapitālsabiedrības nekustamajiem īpašumiem 48 jeb 71 % ir nodoti bezatlīdzības lietošanā valsts sociālās aprūpes centriem un Sociālās integrācijas valsts aģentūrai, 20 (29 %) nekustamie īpašumi ir paredzēti iznomāšanai gan publiskā sektora klientiem, gan privātā sektora klientiem.

Lielākā daļa no Kapitālsabiedrības pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošo ēku kopējās platības (201 684,4 m2) aizņem publiskā sektora klienti – 96 %, bet privātā sektora klienti tikai 2 %. Kapitālsabiedrības funkciju nodrošināšanai tiek aizņemti 342,7 m2 no ēku kopējās platības, tai skaitā, tehniskās telpas.

No bezatlīdzības lietošanā nodotās ēku kopējās platības (164 294,1 m2) lielāko daļu aizņem valsts sociālās apdrošināšanas centri – 138 720,5 m2 jeb 84 %.

No nomai paredzēto ēku kopējās platības – 37 390,3 m2 – lielākās platības aizņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – 38 % jeb 14 251,95 m2, Nodarbinātības valsts aģentūra – 15 % jeb 5541,7 m2 un Labklājības ministrija – 12 % jeb 4445,15 m2.

4 % no nomai paredzēto ēku kopējās platības ir tehniskās telpas, kuras nav iespējams iznomāt, un 4 % no kopējās iznomājamās platības pašreiz (informācija uz 01.10.2018.) nav iznomāti.

16 nekustamajos īpašumos telpas tiek izmantotas biroju un klientu apkalpošanas vajadzībām un šajos neksutamajos īpašumos pamatā atrodas  labklājības nozares iestādes (Rīgā:K.Valdemāra ielā 38 k-1 (NVA un VDI, kā arī Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”), Jēzusbaznīcas ielā 11 (NVA), Skolas ielā 28 (LM), Mārupes ielā 1 (VSAA), Ventspils ielā 53 (VBTAI, VDEĀVK, NRC “Vaivari” Tehnisko palīglīdzekļu centrs), Tilta ielā 11 (VSAA), Citadelese ielā 7 (NVA, ŠN), Lāčplēša ielā 70A (VSAA), Fridriķa ielā 9 (VSAA), citur Latvijā:Siguldā, Šveices ielā 12 (VSAA), Rēzeknē, Viļānu ielā 8 un 8A (VSAA), Cēsīs, Vaļņu ielā 13 (VSAA), Valkā, Rīgas ielā 13 (VSAA), Alūksnē, Baložu ielā 3 (VSAA), Ventspilī, Lakstīgalu ielā 1 (VSAA, NVA, VDI).

Kapitālsabiedrības pārvaldāmo nekustamo īpašumu raksturojums (lūdzu skatīt zemāk pievienotajos pdf failos)

  • Kapitālsabiedrības pārvaldāmo nekustamo īpašumu raksturojums
  • Informācija par kapitālsabiedrības pārvaldāmo nekustamo īpašumu struktūru

(Tiek aktualizēts)
Rekvizīti

LR Labklājības ministrijas
Valsts SIA “Šampētera nams”
Reģ. Nr. 50003000771
A/S Swedbank, HABALV22,
Konts: LV36HABA0001401055645

Valsts kase

Konts:LV90TREL990469600700B (Labklājības ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanai)


Kontakti

Citadeles iela 7
Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
Fakss: 66154051
E-pasts: [email protected]