Projekts “Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot valsts sociālās aprūpes centru filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskai videi pietuvinātiem) pakalpojumiem” īstenošana

Atskaņot tekstu

VSIA “Šampētera nams” ir uzsācis darbības Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus” 4.3.1.2. pasākuma “Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot valsts sociālās aprūpes centru filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskai videi pietuvinātiem) pakalpojumiem”  (turpmāk – ĢVPP bērnu projekts) īstenošanai.

Projekta mērķis ir paaugstināt pakalpojumu kvalitāti un uzlabot pakalpojumu pieejamību valsts sociālās aprūpes centros, izveidojot ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma infrastruktūru.

Projekta mērķa grupa ir ārpusģimenes aprūpē valsts sociālās aprūpes centros esošie bērni ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuriem funkcionālo traucējumu smaguma pakāpes dēļ nav iespējams nodrošināt aprūpi ģimenē, pie aizbildņa vai audžuģimenē, un jaunieši no 18 gadiem līdz 25 gadiem ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem.

Projekta ietvaros ir paredzēts izveidot ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanas vietas dažādās Latvijas vietās, nodrošinot pakalpojumus 120 bērniem un jauniešiem, tādējādi sekmējot šo bērnu neatkarīgas dzīves iespējas un dzīves kvalitātes saglabāšanu vai uzlabošanu.

Realizējot projektu, tiks īstenota horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” vispārīgās un specifiskās prasības. Izveidotā infrastruktūra būs atbilstoša prasībām, kādas ir noteiktas sociālo pakalpojumu sniedzējiem, tai skaitā tiks izmantoti universālā dizaina elementi, kas mazina bērna un jaunieša funkcionālo traucējumu ietekmi uz personas sociālās funkcionēšanas spējām, un nodrošināta vides piekļūstamība atbilstoši projekta mērķa grupai.

magnifiercrossmenu Skip to content