Aktualitātes projektam Nr. 4.3.1.2/1/24/I/001 “Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu infrastruktūras izveide bērniem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem”

Projekts Nr. 4.3.1.2/1/24/I/001 “Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu infrastruktūras izveide bērniem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem”

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus” 4.3.1.2. pasākuma “Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot valsts sociālās aprūpes centru filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskai videi pietuvinātiem) pakalpojumiem” ietvaros 2024.gada 17.jūnijā starp Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.3.1.2/1/24/I/001.

Projekta numurs un nosaukums: Nr. 4.3.1.2/1/24/I/001 “Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu infrastruktūras izveide bērniem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem”.

Projekta īstenotājs: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams”.

Projekta mērķis ir paaugstināt pakalpojumu kvalitāti un uzlabot pakalpojumu pieejamību valsts sociālās aprūpes centros, izveidojot ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma infrastruktūru, tādējādi sekmējot bērnu un jauniešu ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem neatkarīgas dzīves iespējas un dzīves kvalitātes saglabāšanu vai uzlabošanu.

Plānotais projekta īstenošanas laiks: no 2024.gada 17.jūnija līdz  2028. gada 31.decembrim.

Projekta izmaksas: projekta kopējās izmaksas ir 26 100 000,00 EUR, tajā skaitā 85 % ir ERAF finansējums – 22 185 000,00 EUR un 15 % ir valsts budžeta finansējums – 3 915 000,00 EUR.

Galvenās projekta darbības:

-projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas izstrāde;

-nekustamo īpašumu atsavināšana;

– būvniecība, tai skaitā projektēšana un būvdarbi, teritorijas labiekārtošana, būvekspertīze, būvuzraudzība, autoruzraudzība, energosertifikācija un energoaudits;

– materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde;

– vides pieejamības ekspertu konsultācijas atbalstāmo darbību īstenošanai;

– komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšana;

– projekta vadība un īstenošana.

Projekta sasniedzamie rādītāji: 

  • līdz 2024. gada 31. decembrim izvēlētas un saskaņotas vietas jaunu vai modernizētu sociālās aprūpes iestāžu izveidei-10;
  • jaunu vai modernizētu sociālās aprūpes iestāžu (izņemot sociālo mājokļu) kapacitāte – 120;
  • personu skaits gadā, kuras izmanto jaunu vai modernizētu sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumus – 120.

Projekta īstenošanas progress: 

  • Apzinātas un ar Labklājības ministriju saskaņotas 10 projekta

infrastruktūras izveides vietas: 3 vietas Rīgā, 2 vietas Liepājā, pa vienai vietai Balvos, Ludzā, Jelgavā un Valkā. Projekta infrastruktūru plānots īstenot arī Labklājības ministrijas valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā Slokas ielā 68, Jūrmalā.

Projekta īstenošanai Labklājības ministrijas valdījumā pārņemts nekustamais īpašums Balvos (Ezera ielā 13 un Ezera ielā 15) un sadarbībā ar valsts un pašvaldību iestādēm turpinās darbs pie pārējo nekustamo īpašumu pārņemšanas.

  • Noslēdzies publiskais iepirkums Nr. ŠN 2023/22-3D BIM “Divu

būvprojektu izstrāde 3D BIM vidē un to autoruzraudzība” , kura rezultātā tiks izstrādāts tipveida projekts  3D BIM vidē divām vienstāva mājām, kas paredzētas ģimeniskai videi pietuvināta sociālā pakalpojuma sniegšanai bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem un autoruzraudzība. Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas A/S “Siltumelektroprojekts”.

  •  Kvalitatīvai projekta mērķa sasniegšanai visā projekta īstenošanas

laikā sadarbības partneri valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga” un valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” nodrošinās nepieciešamo informatīvo un konsultatīvo atbalstu un tā sniegšanā tiks iesaistīti sadarbības partneru kompetentie speciālisti, kuri ikdienā nodrošina valsts sociālās aprūpes centra pakalpojumus bērniem un jauniešiem ar smagiem un vidēji smagiem funkcionāliem traucējumiem. Pēc VSIA “Šampētera nams”  tikšanās ar sadarbības partneriem, tiks parakstīti sadarbības līgumi, nostiprinot turpmākās sadarbības kārtību.

Informācija aktualizēta: 10.07.2024.

Citas aktualitātes

magnifiercrossmenu Skip to content